Urban Data Visualization

information by UDDC

Point of Interest Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลด้านสถานที่ติดต่อธุรกรรมและราชการ (Business)

ชุดข้อมูลแสดงความหนาแน่นของสถานที่ติดต่อธุรกรรมและราชการประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก ประกอบด้วย สถานให้บริการทางการเงิน สำนักงานเขตและศูนย์บริการด่วนมหานคร การรวมกลุ่มสมาคมหรือสหกรณ์ ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร และสถาบันทางการทูต