Urban Data Visualization

information by UDDC

Government Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลด้านการขนส่งสาธารณะ รายเขต

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ จำแนกข้อมูลเป็นรายสถานี เป็นข้อมูลย้อนหลังปีพ.ศ. 2552-2559 ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนคือ ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ BTS ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ MRT ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ BRT และข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ