Urban Data Visualization

information by UDDC

Basemap Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลด้านคมนาคม (Transit)

ชุดข้อมูลแสดงแนวเส้นทางหรือสถานีเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า ท่าเรือโดยสาร จุดจราจรวิกฤติ แนวเส้นทางรถไฟฟ้า ทางจักรยาน และเส้นทางของสะพานข้ามแยก