Urban Data Visualization

information by UDDC

Government Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลด้านความปลอดภัย รายเขต

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์พรบ.อุบัติเหตุของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยหลังการรักษา และจำนวนผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของฝ่ายเทศกิจ