ชุดข้อมูลด้านความปลอดภัย รายเขต

Government Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านความปลอดภัย รายเขต เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์พรบ.อุบัติเหตุของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยหลังการรักษา และจำนวนผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของฝ่ายเทศกิจ

ข้อมูลจำนวนผู้ใช้สิทธิ์พรบ. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร : GOV_ACT.zip
    จำนวนการใช้สิทธิ์พ.ร.บ. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหลังการรักษา ย้อนหลังปี พ.ศ.2555 - 2562 จำแนกรายเขตและประเภท ได้แก่ กรณีบาดเจ็บ กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลจำนวนการจับกุมและดำเนินคดี(ปรับ) ผู้กระทำผิด ในเขตกรุงเทพมหานคร : GOV_Litigation.zip
    จำนวนผู้กระทำผิด จำนวนเงินค่าปรับ และรายได้ราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต ย้อนหลังปีพ.ศ. 2552 - 2559 จากกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
2

Downloads & Resources

GOV_ACT.zip (470.86 KB)

Download

GOV_Litigation.zip (1075.24 KB)

Download