Urban Data Visualization

information by UDDC

Basemap Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลด้านสถานที่ทำงาน (Work)

ชุดข้อมูลสถานที่ทำงานในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งสำนักงานภาครัฐ