ชุดข้อมูลด้านสถานที่ทำงาน (Work)

Basemap Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านสถานที่ทำงาน (Work) เป็นชุดข้อมูลสถานที่ทำงานในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งสำนักงานภาครัฐ

ข้อมูลที่ตั้งสำนักงานภาครัฐ : Ministry.zip
    ข้อมูลสถานที่ทำงานประเภท สำนักงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรม กระทรวง ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
1

Downloads & Resources

Ministry.zip (14.58 KB)

Download