Urban Data Visualization

information by UDDC

Government Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลประชากร รายเขต

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลประชากร จำแนกเป็นรายเขต ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2561