Urban Data Visualization

information by UDDC

Point of Interest Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลด้านคมนาคม (Transit)

ชุดข้อมูลแสดงความหนาแน่นของตำแหน่งสถานีการคมนาคมขนส่งประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก ประกอบด้วย สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า สถานีรถโดยสารประจำทาง สถานีเรือโดยสาร และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ