Urban Data Visualization

information by UDDC

Basemap Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลด้านพาณิชยกรรม (Commercial)

ชุดข้อมูลแหล่งพาณิชยกรรมประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งตลาด และห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต