Urban Data Visualization

information by UDDC

Government Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลด้านการบริการสาธารณะ รายเขต

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้บริการสาธารณะ ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเขต เป็นข้อมูลย้อนหลังปีพ.ศ. 2552 - 2559 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการซุ้มบริการนักท่องเที่ยว จำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬา และจำนวนสัญญาณไฟจราจร