ชุดข้อมูลด้านการบริการสาธารณะ รายเขต

Government Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านการบริการสาธารณะ รายเขต เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้บริการสาธารณะ ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเขต เป็นข้อมูลย้อนหลังปีพ.ศ. 2552 - 2559 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการซุ้มบริการนักท่องเที่ยว จำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬา และจำนวนสัญญาณไฟจราจร

ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการซุ้มบริการนักท่องเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร : GOV_Tourist.zip
    จำนวนผู้ใช้บริการซุ้มบริการนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ภายใต้สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ย้อนหลังปีพ.ศ. 2552-2559 จากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬา ในเขตกรุงเทพมหานคร : GOV_Sport.zip
    จำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต จำแนกตามประเภทลานกีฬา และสำนักงานเขต ย้อนหลังปีพ.ศ. 2552-2559 จากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลจำนวนสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร : GOV_Light.zip
    จำนวนสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร หลังปีพ.ศ. 2552-2559 จำแนกตามสำนักงานเขต และประเภทสัญญาณไฟจราจร ได้แก่ ไฟทางแยก ไฟคนข้ามถนนชนิดกดปุ่ม ไฟกะพริบทางข้าม ไฟกะพริบหัวเกาะ ไฟสลับทิศทาง ไฟกะพริบจุดอันตราย และไฟสลับทิศทางช่องเดินรถประจำทาง จากสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
3

Downloads & Resources

GOV_Tourist.zip (1073.92 KB)

Download

GOV_Sport.zip (1073.03 KB)

Download

GOV_Light.zip (1073.73 KB)

Download