Urban Data Visualization

information by UDDC

Government Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลประชากร รายแขวง เขตปทุมวัน-บางรัก

ข้อมูลจำนวนประชากรที่ได้จากระบบสถิติทางทะเบียน และได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรเดิม ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2561 จำแนกเป็นรายแขวงและเขต ประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วน คือ จำนวนประชากรจำแนกตามอายุและเพศ จำนวนประชากรและบ้าน ความหนาแน่นของประชากร จำนวนประชากรเกิด-ตาย และจำนวนประชากรย้ายเข้า-ย้ายออก