Urban Data Visualization

information by UDDC

Point of Interest Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลด้านพาณิชยกรรม (Commercial)

ชุดข้อมูลแสดงความหนาแน่นของแหล่งพาณิชยกรรมประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก ประกอบด้วย ตลาด ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบริการดูแลรถหรือสถานีเชื้อเพลิง