Urban Data Visualization

information by UDDC

Point of Interest Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลด้านสถานที่ทำงาน (Work)

ชุดข้อมูลแสดงความหนาแน่นของสถานที่ทำงานประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก ประกอบด้วย สำนักงานรัฐวิสาหกิจและราชการ อาคารสำนักงาน โรงงานและโกดังสินค้า และสำนักงานองค์กรระหว่างประเทศ