Urban Data Visualization

information by UDDC

Basemap Database Update: February 1, 2020

ชุดข้อมูลด้านสถานที่พักผ่อน (Recreation)

ชุดข้อมูลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการนันทนาการประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งลานกีฬา และสวนสาธารณะ