ชุดข้อมูลด้านสถานที่พักผ่อน (Recreation)

Basemap Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านสถานที่พักผ่อน (Recreation) เป็นชุดข้อมูลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการนันทนาการประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งลานกีฬา และสวนสาธารณะ

ข้อมูลที่ตั้งลานกีฬา : GroundSport.zip
    ข้อมูลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการนันทนาการประเภทลานกีฬา ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งสวนสาธารณะ : PublicPark.zip
    ข้อมูลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการนันทนาการประเภทสวนสาธารณะ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
2

Downloads & Resources

GroundSport.zip (16.29 KB)

Download

PublicPark.zip (12.17 KB)

Download