Urban Data Visualization

information by UDDC

GoodWalk Database Update: February 1, 2020

Goodwalk Map

ข้อมูลดัชนีชี้วัดศักยภาพการเดินได้ของกรุงเทพมหานคร ผ่านการศึกษาศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการต่าง ๆ ของเมือง อาทิ แหล่งงาน สถานศึกษา แหล่งจับจ่ายใช้สอย พื้นที่นันทนาการ สถานที่บริการสาธารณะและธุรกรรม และสถานที่ขนส่งสาธารณะด้วยการเดินเท้า ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลได้ 4 ระดับคือ ระดับเมือง ระดับเขต ระดับแขวง และระดับพื้นที่