ชุดข้อมูลด้านพาณิชยกรรม (Commercial)

Basemap Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านพาณิชยกรรม (Commercial) เป็นชุดข้อมูลแหล่งพาณิชยกรรมประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งตลาด และห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต

ข้อมูลที่ตั้งตลาด : Market.zip
    ข้อมูลแหล่งพาณิชยกรรมประเภทตลาด ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต : DepartmentStore.zip
    ข้อมูลแหล่งพาณิชยกรรมประเภทห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
2

Downloads & Resources

Market.zip (12.17 KB)

Download

DepartmentStore.zip (14.49 KB)

Download