ชุดข้อมูลด้านคมนาคม (Transit)

Point of Interest Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านคมนาคม (Transit) เป็นชุดข้อมูลแสดงความหนาแน่นของตำแหน่งสถานีการคมนาคมขนส่งประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก ประกอบด้วย สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า สถานีรถโดยสารประจำทาง สถานีเรือโดยสาร และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ข้อมูลความหนาแน่นสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า : Hexagon_T01.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งสถานีรถไฟ และรถไฟฟ้าในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นสถานีรถโดยสารประจำทาง : Hexagon_T02.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งสถานีรถโดยสารประจำทาง สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ สถานีรถตู้ประจำทาง และสถานีรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นท่าเรือโดยสาร : Hexagon_T03.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งท่าเรือโดยสาร ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ : Hexagon_T05.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
4

Downloads & Resources

Hexagon_T01.zip (149.87 KB)

Download

Hexagon_T02.zip (149.87 KB)

Download

Hexagon_T03.zip (149.72 KB)

Download

Hexagon_T05.zip (149.65 KB)

Download