ชุดข้อมูลด้านคมนาคม (Transit)

Basemap Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านคมนาคม (Transit) เป็นชุดข้อมูลแสดงแนวเส้นทางหรือสถานีเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า ท่าเรือโดยสาร จุดจราจรวิกฤติ แนวเส้นทางรถไฟฟ้า ทางจักรยาน และเส้นทางของสะพานข้ามแยก

ข้อมูลที่ตั้งสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า : Railway_Station.zip
    ข้อมูลเส้นทางหรือสถานีเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมประเภทที่ตั้งสถานีรถไฟ และรถไฟฟ้า ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลแนวเส้นทางรถไฟฟ้า : Railway_Line.zip
    ข้อมูลเส้นทางหรือสถานีเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมประเภทแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งท่าเรือโดยสาร : Pier.zip
    ข้อมูลเส้นทางหรือสถานีเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมประเภทที่ตั้งท่าเรือโดยสาร เฉพาะเส้นทางบริการเรือคลองแสนแสบ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลแนวเส้นทางจักรยาน : BikeWay.zip
    ข้อมูลเส้นทางหรือสถานีเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมประเภทแนวเส้นทางจักรยาน ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลแนวเส้นทางสะพานข้ามแยก : OverRoad_Bridge.zip
    ข้อมูลเส้นทางหรือสถานีเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมประเภทแนวเส้นทางสะพานข้ามแยก ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งจุดจราจรวิกฤตในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน : CriticalJunction.zip
    ข้อมูลเส้นทางหรือสถานีเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมประเภทที่ตั้งจุดจราจรวิกฤติ (จุดที่มีรถติดมากในชั่วโมงเร่งด่วน) ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
6

Downloads & Resources

Railway_Station.zip (14.91 KB)

Download

Railway_Line.zip (15.57 KB)

Download

Pier.zip (15.53 KB)

Download

BikeWay.zip (14.20 KB)

Download

OverRoad_Bridge.zip (12.55 KB)

Download

CriticalJunction.zip (17.60 KB)

Download