ชุดข้อมูลด้านสถานที่ติดต่อธุรกรรมและราชการ (Business)

Point of Interest Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านสถานที่ติดต่อธุรกรรมและราชการ(Business) เป็นชุดข้อมูลแสดงความหนาแน่นของสถานที่ติดต่อธุรกรรมและราชการประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก ประกอบด้วย สถานให้บริการทางการเงิน สำนักงานเขตและศูนย์บริการด่วนมหานคร การรวมกลุ่มสมาคมหรือสหกรณ์ ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร และสถาบันทางการทูต

ข้อมูลความหนาแน่นสถานให้บริการทางการเงิน : Hexagon_B01.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งสถาบันทางการเงิน ธนาคาร และสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นสำนักงานเขต/ศูนย์บริการด่วนมหานคร : Hexagon_B02.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งสำนักงานเขต และศูนย์บริการด่วนมหานคร ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นกลุ่มสหกรณ์ : Hexagon_B03.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งสหกรณ์ และการรวมกลุ่มหรือสมาคม ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นด่านตรวจคนเข้าเมือง/ด่านศุลกากร : Hexagon_B04.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นสถาบันทางการทูต : Hexagon_B05.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งสถาบันทางการฑูต ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
5

Downloads & Resources

Hexagon_B01.zip (151.17 KB)

Download

Hexagon_B02.zip (150.41 KB)

Download

Hexagon_B03.zip (150.99 KB)

Download

Hexagon_B04.zip (149.90 KB)

Download

Hexagon_B05.zip (150.36 KB)

Download