Urban Data Download

information by UDDC

Basemap Database

Overview

Description

ฐานข้อมูลแผนที่ฐาน : เป็นข้อมูลพื้นฐานของเมืองที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตพื้นที่ และแนวเส้นทาง รวมถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ ของเขตปทุมวัน และเขตบางรัก ในลักษณะของจุด (Point) เส้น (Polyline) และพื้นที่รูปปิด (Polygon) โดยข้อมูลตำแหน่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการแบ่งออกเป็น 9 ชุดข้อมูล คือ ชุดข้อมูลด้านสถานที่ทำงาน (Work), ชุดข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย (Residential), ชุดข้อมูลด้านคมนาคม (Transit), ชุดข้อมูลด้านสถานศึกษา (Education), ชุดข้อมูลด้านสถานที่พักผ่อน (Recreation), ชุดข้อมูลด้านพาณิชยกรรม (Commercial), ชุดข้อมูลด้านสถานที่ติดต่อธุรกรรมและราชการ (Business), ชุดข้อมูลด้านบริการสาธารณะของเมือง (Services) และชุดข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์อาคาร (Building use)

9 Datasets

ชุดข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์อาคาร (Building Use)

ชุดข้อมูลขอบเขตของอาคาร และการใช้ประโยชน์อาคารประเภทต่าง ๆ โดยใช้รหัสในการจำแนก ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร และโครงการศึกษา สำรวจ รวบรวม และบูรณาการฐานข้อมูลระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CU-Data) โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

  • ZIP

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
9 datasets