ชุดข้อมูลพื้นที่สีเขียว

Public Green Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลพื้นที่สีเขียว เป็นข้อมูลภาพรวมของพื้นที่สีเขียวของทั้งกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูล 3 ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลจำนวนพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี 9 ประเภท ข้อมูลจำนวนพื้นที่สีเขียวภาพรวม 10 ประเภท และข้อมูลจำนวนสวนหลังคาและสวนกำแพง

ข้อมูลจำนวนพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี 9 ประเภท : PUBLICG_9Type.zip
    จำนวนพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ำ ที่ลุ่ม ที่ว่าง พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะสัตว์น้ำ และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการ ประกอบด้วยจำนวนพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ และขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากรรายเขต จำนวน 50 เขต จากสำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลจำนวนพื้นที่สีเขียวภาพรวม 10 ประเภท : PUBLICG_10Type.zip
    จำนวนพื้นที่สีเขียวรวมกับจำนวนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ซึ่งประกอบด้วย จำนวนพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่ และขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากรรายเขต จำนวน 50 เขต จากสำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลจำนวนสวนหลังคาและสวนกำแพง : PUBLICG_Other.zip
    จำนวนของสวนหย่อมขนาดเล็กซึ่งมีการตกแต่งสถานที่ด้วยต้นไม้และวัสดุธรรมชาติในบริเวณดาดฟ้า หลังคาของอาคาร และสวนในแนวดิ่ง ประกอบด้วยจำนวน ขนาดพื้นที่ และขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากรรายเขต จำนวน 50 เขต จากสำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
3

Downloads & Resources

PUBLICG_9Type.zip (1056.72 KB)

Download

PUBLICG_10Type.zip (1057.40 KB)

Download

PUBLICG_Other.zip (1056.19 KB)

Download