ชุดข้อมูลสวนสาธารณะ

Public Green Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลสวนสาธารณะ เป็นข้อมูลของพื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ หรือสวนหย่อมที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ข้อมูลได้แก่ ข้อมูลจำนวนสวนสาธารณะ และข้อมูลรายชื่อสวนสาธารณะ

ข้อมูลจำนวนสวน 7 ประเภท : PUBLICG_Park.zip
    จำนวนของสวนสาธารณะทั้ง 7 ประเภท คือ สวนหย่อมขนาดเล็ก สวนหมู่บ้าน สวนชุมชน สวนระดับย่าน สวนระดับเมือง สวนถนน และสวนเฉพาะทาง ประกอบด้วยจำนวนสวนสาธารณะ ขนาดพื้นที่ และขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากรรายเขต จำนวน 50 เขต จากสำนักสิ่งแวดล้อม และ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลรายชื่อสวนสาธารณะ : PUBLICG_ParkList.zip
    รายชื่อของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ชื่อสวนสาธารณะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สถานที่ตั้งสวนสาธารณะ เขตที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
2

Downloads & Resources

PUBLICG_Park.zip (1057.02 KB)

Download

PUBLICG_ParkList.zip (49.53 KB)

Download