ชุดข้อมูลด้านบริการสาธารณะของเมือง (Services)

Basemap Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านบริการสาธารณะของเมือง (Services) เป็นชุดข้อมูลสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกยาเสพติด โรงพยาบาลรัฐ สำนักงานการไฟฟ้า ซุ้มบริการนักท่องเที่ยว ศาสนสถาน ไปรษณีย์ สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง และสถานีสูบน้ำ

ข้อมูลที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข : Clinic.zip
    ข้อมูลสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทศูนย์บริการสาธารณะสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งคลินิกยาเสพติด : DrugClinic.zip
    ข้อมูลสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทคลินิกยาเสพติดภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลรัฐ : Hospital.zip
    ข้อมูลสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทโรงพยาบาลรัฐ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งสำนักงานการไฟฟ้า : MEA_Office.zip
    ข้อมูลสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งซุ้มบริการการนักท่องเที่ยว : TourismKios.zip
    ข้อมูลสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทซุ้มบริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งศาสนสถาน : Religious.zip
    ข้อมูลสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทศาสนสถาน ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ : PostOffice.zip
    ข้อมูลสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทที่ทำการไปรษณีย์ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งสถานีตำรวจ : PoliceStation.zip
    ข้อมูลสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทสถานีตำรวจนครบาล ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งสถานีดับเพลิง : FireStation.zip
    ข้อมูลสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทสถานีดับเพลิง ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการเชื้อเพลิง : FuelStation.zip
    ข้อมูลแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทสถานีบริการเชื้อเพลิง ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งสถานีสูบน้ำ : PumpStation.zip
    ข้อมูลสถานที่บริการสาธารณะของเมืองประเภทสถานีสูบน้ำ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
11

Downloads & Resources

Clinic.zip (19.02 KB)

Download

DrugClinic.zip (11.93 KB)

Download

Hospital.zip (14.59 KB)

Download

MEA_Office.zip (11.34 KB)

Download

TourismKios.zip (12.42 KB)

Download

Religious.zip (20.12 KB)

Download

PostOffice.zip (14.47 KB)

Download

PoliceStation.zip (13.03 KB)

Download

FireStation.zip (12.14 KB)

Download

FuelStation.zip (14.14 KB)

Download

PumpStation.zip (11.49 KB)

Download