ชุดข้อมูลด้านสถานที่ติดต่อธุรกรรมและราชการ (Business)

Basemap Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านสถานที่ติดต่อธุรกรรมและราชการ (Business) เป็นชุดข้อมูลสถานที่ติดต่อธุรกรรมและราชการประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งสถานธนานุบาล สำนักงานเขต ศูนย์บริการด่วนมหานคร และสถาบันทางการทูต

ข้อมูลที่ตั้งสถานธนานุบาล : PawnShop.zip
    ข้อมูลสถานที่ติดต่อทำธุรกรรมและงานราชการประเภทสถานธนานุบาล ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งสำนักงานเขต : BMA_Office.zip
    ข้อมูลสถานที่ติดต่อทำธุรกรรมและงานราชการประเภทสำนักงานเขต ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งศูนย์บริการด่วนมหานคร : BMA_Express.zip
    ข้อมูลสถานที่ติดต่อทำธุรกรรมและงานราชการประเภทศูนย์บริการด่วนมหานคร ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งสถาบันทางการทูต : Embassy.zip
    ข้อมูลสถานที่ติดต่อทำธุรกรรมและงานราชการประเภทสถาบันทางการทูต เช่น สถานเอกอัครราชทูต ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
4

Downloads & Resources

PawnShop.zip (11.53 KB)

Download

BMA_Office.zip (11.78 KB)

Download

BMA_Express.zip (10.99 KB)

Download

Embassy.zip (24.90 KB)

Download