ชุดข้อมูลด้านสถานศึกษา (Education)

Basemap Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านสถานศึกษา (Education) เป็นชุดข้อมูลสถานศึกษาประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกทม. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เยาวชน และห้องสมุดประชาชนสังกัดกทม.

ข้อมูลที่ตั้งโรงเรียน : School.zip
    ข้อมูลสถานศึกษาประเภทโรงเรียน ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งวิทยาลัย : College.zip
    ข้อมูลสถานศึกษาประเภทวิทยาลัย ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัย : University.zip
    ข้อมูลสถานศึกษาประเภทมหาวิทยาลัย ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสังกัดกทม. : OCC_School.zip
    ข้อมูลสถานศึกษาประเภทโรงเรียนฝึกอาชีพในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน : PreCenter.zip
    ข้อมูลสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน : Daycare.zip
    ข้อมูลสถานศึกษาประเภทศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ : Museum.zip
    ข้อมูลสถานศึกษาประเภทพิพิธภัณฑ์ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งศูนย์เยาวชน : Youth.zip
    ข้อมูลสถานศึกษาประเภทศูนย์เยาวชน ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งห้องสมุดประชาชนสังกัดกทม. : BMA_Library.zip
    ข้อมูลสถานศึกษาประเภทห้องสมุดประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
9

Downloads & Resources

School.zip (26.70 KB)

Download

College.zip (11.16 KB)

Download

University.zip (11.86 KB)

Download

OCC_School.zip (12.66 KB)

Download

PreCenter.zip (11.83 KB)

Download

Daycare.zip (11.27 KB)

Download

Museum.zip (11.22 KB)

Download

Youth.zip (12.18 KB)

Download

BMA_Library.zip (12.05 KB)

Download