ชุดข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย (Residential)

Basemap Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย (Residential) เป็นชุดข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลที่ตั้งโรงแรม และชุมชน

ข้อมูลที่ตั้งโรงแรม : Hotel.zip
    ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัยประเภทที่พักรายวัน หรือโรงแรม เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมโรงแรมไทย ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลที่ตั้งชุมชน : Community.zip
    ข้อมูลที่อยู่อาศัยประเภทชุมชน ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
2

Downloads & Resources

Hotel.zip (21.64 KB)

Download

Community.zip (22.09 KB)

Download