ชุดข้อมูลด้านสถานศึกษา (Education)

Point of Interest Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านสถานศึกษา (Education) เป็นชุดข้อมูลแสดงความหนาแน่นของสถานศึกษาประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก ประกอบด้วย โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย สถานศึกษานอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถาบันสอนพิเศษ และห้องสมุด

ข้อมูลความหนาแน่นโรงเรียน : Hexagon_E01.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งโรงเรียน ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย : Hexagon_E02.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นสถานศึกษานอกระบบ : Hexagon_E03.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งสถานศึกษานอกระบบ (กศน.) และการศึกษาตามอัธยาศัย และโรงเรียนฝึกอาชีพ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Hexagon_E04.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นสถาบันสอนพิเศษ : Hexagon_E05.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งสถาบันสอนพิเศษ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความหนาแน่นห้องสมุด : Hexagon_E06.zip
    ข้อมูลความหนาแน่นของตำแหน่งห้องสมุด ในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
6

Downloads & Resources

Hexagon_E01.zip (151.23 KB)

Download

Hexagon_E02.zip (151.01 KB)

Download

Hexagon_E03.zip (151.03 KB)

Download

Hexagon_E04.zip (151.15 KB)

Download

Hexagon_E05.zip (151.73 KB)

Download

Hexagon_E06.zip (151.29 KB)

Download