ข้อมูลด้านความสะดวกสบาย (Convenience)

GoodWalk Database

Update: 01-02-2020

Description

ข้อมูลด้านความสะดวกสบาย (Convenience) เป็นชุดข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ประกอบถนนที่ส่งเสริมให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินเท้า ประกอบด้วย ทางม้าลาย (Street Crossing) อุโมงค์ทางลอด (Tunnel) ความกว้างทางเดินเท้า (Width of Sidewalk) ทางเดินที่มีหลังคาคลุม (Cover Walkway) จุดเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ (Node of Public Transport) และอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture)

ข้อมูลทางม้าลาย (Street Crossing) : SignalCrossing_X11.zip
    ข้อมูลตำแหน่งทางม้าลายบนถนน ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลอุโมงค์ทางลอด (Tunnel) : StreetCrossing_X09.zip
    ข้อมูลตำแหน่งทางเข้าอุโมงค์ทางลอด ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลความกว้างทางเดินเท้า (Width of Sidewalk) : SideWalk_Width_X01.zip
    ข้อมูลขนาดความกว้างทางเดินเท้า ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลทางเดินที่มีหลังคาคลุม (Cover Walkway) : CoverWalkway_X03.zip
    ข้อมูลฟาสาดอาคาร และโครงสร้างบังแดดบังฝน ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลจุดเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ (Node of Public Transport) : PublicTrans_X05.zip
    ข้อมูลจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ (ป้ายรถประจำทาง) ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลอุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) : Street_Furniture_X13.zip
    ข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ประกอบถนน (เก้าอี้ ถังขยะ ไฟส่องสว่าง) ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ประกอบด้วย เก้าอี้ ถังขยะ และโคมไฟส่องสว่างรถยนต์ ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
6

Downloads & Resources

SignalCrossing_X11.zip (46.34 KB)

Download

StreetCrossing_X09.zip (57.19 KB)

Download

SideWalk_Width_X01.zip (24.02 KB)

Download

CoverWalkway_X03.zip (798.28 KB)

Download

PublicTrans_X05.zip (34.08 KB)

Download

Street_Funiture_X13.zip (223.09 KB)

Download