ข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety)

GoodWalk Database

Update: 01-02-2020

Description

ข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety) เป็นชุดข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ประกอบถนนที่เอื้อต่อความปลอดภัยของคนเดินเท้า ประกอบด้วย ข้อมูลอุปกรณ์ชะลอความเร็ว (Street Calming) ป้ายบอกทาง (Signal) ไม้พุ่มเตี้ย (Landscape Strip) ผิวทาง (Pavement) ทางข้าม (Crossing) โคมไฟส่องสว่างทางเดินเท้า (Lighting) รั้ว (Fence) และ ประตู (Door)

ข้อมูลอุปกรณ์ชะลอความเร็ว (Street Calming) : Street_Calming_X10.zip
    ตำแหน่งอุปกรณ์ชะลอความเร็วในพื้นที่ปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลทางข้าม (Crossing) : StreetCrossing_X09.zip
    ข้อมูลตำแหน่งทางข้ามในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลโคมไฟส่องสว่างทางเดินเท้า (Lighting) : Lighting_X07.zip
    ข้อมูลตำแหน่งโคมไฟส่องสว่างทางเดินเท้า ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลรั้ว (Fence) : Fence_X08.zip
    ข้อมูลตำแหน่งแนวรั้ว ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลประตู (Door) : Door_X14.zip
    ข้อมูลตำแหน่งประตู ในพื้นที่เขตปทุมวัน และบางรัก ที่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2560 จากโครงการเมืองเดินได้-เดินดี (GoodWalk) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
5

Downloads & Resources

Street_Calming_X10.zip (31.93 KB)

Download

StreetCrossing_X09.zip (57.19 KB)

Download

Lighting_X07.zip (144.89 KB)

Download

Fence_X08.zip (509.40 KB)

Download

Door_X14.zip (940.88 KB)

Download