ชุดข้อมูลพาณิชยกรรม รายเขต

Government Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านพาณิชยกรรม รายเขต เป็นข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ที่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จำแนกรายเขต เป็นข้อมูลย้อนหลังปีพ.ศ. 2552-2559 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ ข้อมูลจำนวนวินและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ข้อมูลจำนวนจุดผ่อนผันหาบเร่-แผงลอย และข้อมูลจำนวนพาณิชยกรรมแยกตามประเภท

ข้อมูลจำนวนวินและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร : GOV_Win.zip
    จำนวนวินและจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2559 จำแนกรายเขต จากกรมการขนส่งทางบก
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลจำนวนจุดผ่อนผันหาบเร่-แผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานคร : GOV_Stall.zip
    จำนวนจุดผ่อนผันหาบเร่-แผงลอย และจำนวนผู้ค้า ย้อนหลังปีพ.ศ. 2552-2559 จำแนกรายเขต จากกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 1 สำนักเทศกิจ
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

ข้อมูลจำนวนพาณิชยกรรมแยกตามประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร : GOV_Commercial.zip
    จำนวนศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร แผงจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีและตลาด ย้อนหลังปีพ.ศ. 2552-2559 จำแนกรายเขต จากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
3

Downloads & Resources

GOV_Win.zip (1060.82 KB)

Download

GOV_Stall.zip (1059.42 KB)

Download

GOV_Commercial.zip (1086.78 KB)

Download