ชุดข้อมูลด้านภาษี รายเขต

Government Database

Update: 01-02-2020

Description

ชุดข้อมูลด้านภาษี รายเขต เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บภาษีของแต่ละสำนักงานเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายรายได้ ย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 - 2559

ข้อมูลจำนวนรายได้จากการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขต ในเขตกรุงเทพมหานคร : GOV_Tax.zip
    ข้อมูลรายได้จากการจัดเก็บภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษี ย้อนหลังปีพ.ศ. 2552-2559 จำแนกรายเขต และประเภทภาษี ประกอบด้วยข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย รวบรวมจากกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
Zip-Content : Shapefile, Data and Data Appendix

About this dataset

CREATED
01-02-2020
DICTIONARY
1

Downloads & Resources

GOV_Tax.zip (1110.58 KB)

Download